Ikona Ikona Ikona Ikona
pepca oblacek

Pravila in pogoji nagradnih iger

VEČ O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, NAGRADAH, PRAVILIH NAGRADNIH IGER IN NAGRAJENCIH.

Vsi, ki boste po navadni (PIL, 1356 Ljubljana) oziroma e-pošti na pil@mkz.si ali na Pilovih spletnih straneh sodelovali pri glasovanjih (za Pilovo lojtro, Pilov poster ali Pilovo knjigo), vsi, ki boste poslali pravilen odgovor na nagradno vprašanje (v rubriki Šport), in vsi, ki boste poslali pravilno geslo križanke ali eno rešeno uganko iz Razvedrila, boste sodelovali v žrebanju za lepe nagrade

Odgovore pošljite do datuma, navedenega pri posameznemu vprašanju. V tednu dni po žrebanju bomo imena nagrajencev objavili v rubriki Nagrajenci.

Prav tako boste v nagradnem žrebanju sodelovali vsi, ki boste poslali odgovore na druge morebitne nagradne igre, ki bodo objavljene v rubriki Nagradna vprašanja in glasovanja! Nagrade za te nagradne igre niso iz nagradnega sklada, ampak določene za vsako nagradno igro posebej.

Ne pozabite pripisati svojih podatkov (ime in priimek, naslov). Podatke naj podpiše eden od vaših staršev oziroma skrbnikov; s podpisom dovoljuje, da posredujete te podatke in sodelujete v nagradnih igrah.

Zakoniti zastopnik otroka s podpisom pri poslanih odgovorih nagradnih iger dovoljujem, da moj otrok posreduje te podatke in sodeluje v Pilovih nagradnih igrah, da Mladinska knjiga Založba, d. d., z namenom izvedbe Pilovih nagradnih iger vzpostavi, vzdržuje in upravlja evidenco z osebnimi podatki otroka za čas izvedbe Pilovih nagradnih iger in izročitve nagrad ter da se podatki nagrajencev objavijo v skladu s pravili nagradnih iger ali natečajev.

Družba zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Zakoniti zastopnik lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da MKZ v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati otrokove osebne podatke za namen izvedbe Pilovih nagradnih iger ter ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na svoje stroške.

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI PILOVA ANKETA

ORGANIZATOR

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00 z matično št.: 5049130000, davčna št. SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska.com, T: 01 241 3600.

Pravila in pogoji se nanašajo na objavo za nagradno igro PILOVA ANKETA 2020, ki bo potekala od 18.12.2020 do 21.12.2020. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi prejemniki spletne ankete Pil 2020.

 NAGRADE:

V okviru nagradne igre bodo podeljene naslednje nagrade:

 • Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole v vrednosti 29,95 € -1x
 • Bluetooth zvočnik v vrednosti 12 € – 5x
 • Pilova majica v vrednosti 7 € – 5x

Denarno izplačilo vrednosti nagrad ni mogoče. Nagrade niso prenosljiva. V vrednosti razpisane nagrade je že vštet DDV. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so prejeli na svoj mail anketo in jo bodo v celoti rešili najkasneje do 21.12.2020 in ki podajo izrecno soglasje za sodelovanje v nagradni igri. Mladoletne osebe, mlajše od 15 let, in pravne osebe v nagradni igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega).

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da po zaključku reševanja spletne ankete Pil 2020 vpiše svoj elektronski naslov in označi, da želi sodelovati v nagradni igri.

Z oddajo soglasja za sodelovanje v nagradni igri se udeleženec strinja, da je seznanjen in sprejema  ta pravila sodelovanja v nagradni igri ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sodelovanja v nagradni igri, izvedbo žreba nagrade in objavo imena in priimka nagrajenca na spletni strani  https://www.pil.si  še za čas 10 dni od zaključka nagradne igre.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujete le z oddanim soglasjem. 

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Žrebanje nagrad bo potekalo dne 22.12.2020. Nagrajenci bodo izžrebani pred tričlansko komisijo.

Nagrajenec bo o rezultatu nagradne igre obveščen po elektronski pošti, ki jo je vpisal na spletni anketi Pil 2020. Nagrajenec bo objavljen tudi na spletni strani https://www.pil.si . Nagrajenec je dolžan takoj po prejemu obvestila o izžrebani nagradi, najkasneje pa do 23.12.2020 organizatorju skladno z navodili v obvestilu o izžrebani nagradi posredovati ime, priimek,  in naslov za pošiljanje nagrade, v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade.

Če nagrajenec v roku 5 dni od prejema obvestila o izžrebani nagradi organizatorju ne sporoči zgoraj navedenih podatkov, izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrade, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan podeliti in tudi ni dolžan izvesti dodatnega oz. nadomestnega  žrebanja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti nagrajenca oz. pravilnosti in resničnosti njegovih podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator oz. njegovi pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri uporabili zgolj za potrebe izvedbe te nagradne igre. Z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani https://www.mladinska.com/politika-zasebnosti-mkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mkz.si.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo sodelujoči v nagradni igri, za morebitno nedelovanje spletne ankete Pil 2020 ter za posledice njihovega nedelovanja, ne glede na razlog nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko spletne strani oziroma na drug ustrezen način obvestil udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbo lahko sodelujoči v nagradni igri pošlje na sedež organizatorja v roku 15 dni od objave nagrajencev. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani https://www.pil.si, kjer je nagradna igra objavljena.

Splošni pogoji in pravila te nagradne igre so v celoti dostopni na https://www.pil.si  

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov revije@mladinska.com ali pokličete na tel. št. 01 241 31 69.

Pravila nagradne igre PIL napiši rimo, letno naročnino podarimo”                            

 1. Splošne določbe

Organizator in ponudnik nagradne igre “PIL napiši rimo, letno naročnino podarimo” (v nadaljevanju nagradna igra) je družba Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov www.mladinska-knjiga.si, ki objavlja nagradno igro v reklamne namene revije PIL.                                  

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju TikTok, pri čemer družba ByteDance Inc. 3000EI Building 2 ₣ 1/64 3/16Bldg 2 #4 Camino Real Beijing, 100089 China, oz. njene podružnice ("družba Bytedance Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z podjetjem MK Založba d.d.

V nagradni igri lahko od 7.9. 2021 ob 14:30 do vključno 14.9. 2021 do 23:59 sodelujejo uporabniki TikToka, ki v času trajanja nagradne igre sledijo PIL tiktok profilu in v komentar napišejo rimo.

Namen nagradne igre je promocija revije PIL in promocija TikTok profila PIL.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja TikTok, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:             

- so ljubitelji PIL TikTok profila na naslovu www.tiktok.com/@revija_pil

- so starejši od 12 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 12 in 18 let ob prevzemu nagrade priložiti dovoljenje za sodelovanje v nagradni igri, podpisano s strani staršev oziroma skrbnikov

- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja TikTok

Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oz. odobritvijo staršev oz. skrbnikov.

Nakup izdelkov MK Založba d.d. oz. kakršenkoli drug nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Zaposleni v družbah Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. in Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v tej nagradni igri ne smejo sodelovati. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani www.pil.si in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja Slovenska cesta 29, Ljubljana, 1000 Ljubljana.

 1. Način sodelovanja

Uporabnik TikToka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih TikTok osebnih podatkov ter v komentarju objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 7.9. 2021, na TikTok profilu @revija_pil napisati rimo.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 15.9.2021 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoje za sodelovanje v nagradni igri, iz katerega bo naključno izžreban nagrajenec nagradne igre. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 15.9. 2021 s strani organizatorjevega pogodbenega partnerja - PKU d.o.o., na naslovu Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana.                            

 1. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo podaril 3 nagrade, in sicer 3 nagrajencem, vsakemu eno. Nagrada je:
- Letna naročnina na revijo PIL, v vrednosti 61,68 evra
                                                                                  
Nagrade niso izplačljive v denarju, so nezamenljive in neprenosljive. Nagrado – letno naročnino na revijo PIL  - je mogoče prevzeti oz. unovčiti v roku 2 mesecev od dneva žrebanja. 

Nagrajenec bo 15.9.2021 razglašen v objavi na TikTok profilu @revija_pil. V svoj TikTok predal za sporočila bo nagrajenec prejel tudi zasebno obvestilo o zmagi na nagradni igri ter informacije o vseh potrebnih osebnih podatkih, ki jih je potrebno posredovati za prevzem nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo uporabniško ime znotraj objave na TikTok profilu @revija_pil ter na spletnem mestu https://www.pil.si/.                

Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, email) v zasebnem sporočilu na TikTok profilu @revija_pil. Nagrajenci bodo na poslan email prejeli navodila za unovčenje. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.               

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Izžrebanec je ob prevzemu nagrade dolžan na vpogled predložiti dokument o davčni številki ter osebni dokument. 

Če je izžrebanec mladoletna oseba, nagrado zanj prevzame njegov zakoniti zastopnik.      

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.                    

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:                   

- nedelovanje TikTok profila @revija_pil in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

- nedelovanje TikTok profila @revija_pil, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,                    

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, - kakršne koli posledice ob pridobitvi in koriščenju nagrad.

                       

 1. Plačilo dohodnine

Dobitki v nagradnih igrah se ne obdavčijo do višine 42 EUR (bruto). Zakonsko določeno akontacijo dohodnine iz naslova nagradne igre poravna organizator MK Založba d.d. in ne bremeni nagrajenca.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator za namen izvedbe nagradne igre in objave nagrajenca obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, osebni podatki nagrajencev pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si                       

Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.mladinska-knjiga.si in na sedežu podjetja MK Založba d.d. in vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na info@mladinska-knjiga.si ali po pošti na podjetje MK Založba d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, 1000 Ljubljana, s pripisom - Nagradna igra TikTok.

                                                          

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na TikTok profilu @revija_pil. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: pil@mladinska-knjiga.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

                       

                                  

Ljubljana, 07. 09. 2021 

MK Založba d.d.

 

Vprašanje

Kakšen se ti zdi Pil na TikToku?
Sploh nisem opazil/a, da je Pil na TikToku.
(47)
Sem opazil/a, ampak Pilovi videi niso zanimivi.
(11)
Sem opazil/a in so mi Pilovi TikTok videi všeč.
(10)
Želela bi si še več Pilovih TikTok videov.
(10)
Bolj so mi všeč krajši in bolj udarni videi.
(1)

AKTUALNO

Z njimi je vedno LUŠTno!

Pripravljaš pojedino za svoje prijatelje ali družino in jih želiš presenetiti? Sveži, ... več

VARNO NA SPLETU

Zakaj moraš biti na spletu še posebej previden?
 1. Ker nikoli ne veš, s kom zares govoriš.
 2. Ker je veliko škodljivih spletnih strani, ki lahko okužijo tvoj računalnik ali zlorabijo tvoje podatke.
 3. Ker lahko deljenje podatke ali fotografije nekdo hitro izkoristi v druge namene.
Zakaj moreš biti pazljiv, ko objavljaš fotografije?
 1. Ko deliš fotografijo, izgubiš nadzor nad tem, kaj se z njo zgodi.
 2. Tvoje fotografije na spletu lahko najde vsak.
 3. Kar je enkrat objavljeno na spletu, tam ostane za vedno.
Kako poskrbeti za zasebnost na spletu?
 1. Preveri, da imaš na vseh straneh urejene nastavitve zasebnosti.
 2. Prepričaj se, da imaš vklopljeno možnost odobritve fotografij, na katerih te ljudje označijo.
 3. Zavedaj se, da lahko vedno prijaviš neprimerne vsebine, ki posegajo v tvojo zasebnost.
Bodi pozoren, ko sprejemaš nove prijatelje!
 1. Premisli, preden sprejmeš prošnjo za prijateljstvo. To osebo res poznaš?
 2. Neznanci so lahko tvoji vrstniki, lahko pa se za njih samo izdajajo.
 3. Ko nekomu odobriš prošnjo za prijateljstvo, mu omogočiš dostop do vseh svojih podatkov!
Tri pravila varnosti na spletu:
 1. Nastavi si močno geslo in ga ne zaupaj nikomur.
 2. Ne prijavljaj se na omrežja, ki jih ne poznaš.
 3. Če si se prijavil na tuje omrežje, poskrbi, da se boš z njega tudi odjavil in da se tvoje gesla niso shranila.
Vedno imej v mislih!
 1. Nikomur ne zaupaj svojega priimka, naslova, telefonske številke in podobnih podatkov.
 2. Ne objavljaj fotografij drugih, še posebej ne brez njihovega dovoljenja.
 3. Postavi si časovne omejitve glede uporabe spleta, saj čas na spletu hitro mine.
Kakšna so pravila obnašanja na družbenih omrežjih in forumih?
 1. Vedno bodi prijazen do drugih.
 2. Na nesramne komentarje ne rabiš odgovarjati.
 3. Če se nekdo neprimerno obnaša, ga blokiraj.
Kako ustvariti dober vzdevek?
 1. Pri ustvarjanju vzdevkov bodi izviren.
 2. V vzdevku ne uporabljaj svojega imena ali starosti.
 3. Za vsako družbeno omrežje ali spletno stran imej drugačen vzdevek.
Zapomni si!
 1. Na spletu ne klikaj vsega, kar vidiš.
 2. Prepričaj se, da si na varnih spletnih straneh in ne prenašaj datotek neznanega izvora.
 3. Povezave, ki jih ne poznaš, lahko na tvojo napravo prenesejo viruse.
Kako varno uporabljati družbena omrežja?
 1. Tvoj profil naj bo nastavljen na zasebno.
 2. Sprejmi le ljudi, ki jih poznaš.
 3. Ne objavljaj stvari, za katere ne želiš, da jih vidijo vsi in se jih boš čez 20 let sramoval.
Kakšno je varno geslo?
 1. Vsebuje najmanj 10 znakov.
 2. Vsebuje velike in male začetnice ter številke.
 3. Vsebuje posebne znake.
Dobro geslo je osnova varnosti na spletu!
 1. Geslo ima na internetu isto vlogo kot ključ, s katerim zakleneš dom.
 2. Preveč enostavno geslo lahko razvozla praktično vsakdo.
 3. Pri ustvarjanju gesel bodi kreativen.
Geslo imaš, kaj pa zdaj?
 1. Geslo redno menjaj.
 2. Če ga shranjuješ, poskrbi, da je na varnem mestu.
 3. Ne shranjuj gesla, napisanega na listku, v ovitku telefona.
Kako varno nakupovati na spletu?
 1. Drži se preverjenih spletnih mest.
 2. Vedno preveri podatke o trgovcu in se prepričaj, da so resnični.
 3. Vedno nakupuj s starši ali drugo odraslo osebo, ki je vešča spletnega nakupovanja.
Pazi, ko nakupuješ na spletu!
 1. Pred vnašanjem kreditne kartice preveri, da je v orodni vrstici izpisana kratica »https« s ključavnico.
 2. Preklikaj stran in se prepričaj, da je prava.
 3. Preveri naslov spletne strani, izpisan v orodni vrstici.
Na kaj moraš paziti pri nagradnih igrah?
 1. Če so predobre, da bi bile resnične, gre verjetno za prevaro.
 2. Dobro preveri, kdo organizira nagradno igro.
 3. Bogate obljube so znak za alarm.

Vpiši se


Nov uporabnik | Pozabljeno geslo

PILOVA LESTVICA

Domača
1. LPS - Disko
2. Bepop - Daj se nasmej
3. Nina Pušlar - Tople oči
4. July Jones - Girls Can Do Anything
5. BQL - Budala

Tuja
1. Harry Styles - As It Was
2. Måneskin - Beggin'
3. Adele - Easy On Me
4. GAYLE - abcdefu
5. Imagine Dragons X JID - Enemy

GLASUJ ZA NAJ SKLADBO

Domača

1. Bepop: Daj se nasmej
2. BQL: Budala
3. BQL & Polkaholiki: Lučke
4. Gaja: Sledi
5. Joker Out: Barve oceana
6. July Jones: Girls Can Do Anything
7. Laura Petrinec: Your Part
8. LPS: Disko
9. Mikič x Chorchyp: Po gasu
10. Nina Pušlar: Tople oči

Tuja

1. Adele: Easy On Me
2. GAYLE: abcdefu
3. Harry Styles: Late Night Talking
4. Harry Styles: As It Was
5. Imagine Dragons X JID: Enemy
6. Jack Harlow: First Class
7. Kalush Orchestra: Stefania
8. Lizzo: About Damn Time
9. Måneskin: Beggin'
10. We Don't Talk About Bruno: Encanto (Disney)

Oglas

KNJIŽNA LESTVICA

Knjižna
1. Enid Blyton - Skrivnih sedem
2. Rick Riordan - Junaki Olimpa: Izgubljeni junak
3. J.K. Rowling - Harry Potter 7: Svetinje smrti
4. Nataša Konc Lorenzutti - Gremo mi v tri krasne
5. Boštjan Gorenc - Šnofijeva druščina 4: Žlobudrava žirija, coprniški capin in razkurjeni robotrol

ZADNJA ŠTEVILKA

Julij 2022

gumb

Revija
Izid: 1. 7. 2022

NAKLJUČNI VIC

NAPAČNO ŠTETJE

Blondinka se potoži svoji svetlolasi prijateljici. "Padla sem na vozniškem izpitu! Sem pripeljala do križišča, pa je tam pisalo 30 pa sem tridesetkrat peljala okoli." Prijateljica: "Sigurno si se zaštela ..."

FunnyGirl, 13 let